Bemutatkozunk

 

Az Együtthaladó programot a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatói fejlesztették ki. A Miskolci Egyetem 270 éves múltra tekint vissza. Jelenleg a régió legnagyobb felsőoktatási intézménye.
A Bölcsészettudományi Karon a hagyományos bölcsész szakok (magyar, történelem, angol, német, szabad bölcsész stb.) mellett szociológiai, politológiai, kulturális-vizuális antropológiai képzés is folyik. A BTK intézeteiben négy szinten (FSZ, BSc/BA, MSc/MA, PhD) szerezhetnek végzettséget, a pedagógiai modulokat pedig kilenc bázisiskolában teljesíthetik a hallgatók.
Az Együtthaladó projektet gondozó Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet a felsőoktatási alapfeladatain kívül ellátja a karra érkező külföldi cserediákok magyar nyelvi oktatását, valamint Szövegtudományi Doktori Iskolát működtet.
A projekt kidolgozói az intézet nyelvész oktatói.

 

Az Együtthaladó V. projekt munkatársai:

Palotai Zsuzsanna, az V. projekt menedzsere, a BTK Dékáni Hivatal gazdasági ügyintézője. Gazdasági végzettségének megfelelően feladatai közé tartozik a projekt pénzügyi, gazdasági vezetése, a Miskolci Egyetem Pénzügyi-, Bér- és Munkaügyi Osztályával, Humánpolitikai és Jogi Csoportjával, a próbaoktatást végző intézmények tanáraival és a projekt támogatóival való kapcsolattartás.

Dr. Kecskés Judit, szakterülete a magyar történeti grammatika, szókincstörténet. Számos általános és középiskolai tankönyv tudományos szakértője. Az I-IV. program projektvezetője. Feladatai közé tartozik a projektek disszeminációjának biztosítása, a támogatókkal és a célközönséggel való kapcsolattartás, valamint a magyar nyelvtan, hon- és népismeret tantárgyhoz, a Munkaerő-piaci kommunikáció pályaorientációs témakörhöz kapcsolódó oktatási segédanyagok kidolgozása.

Dr. Illésné dr. Kovács Mária, szakterülete a leíró grammatika és a szaknyelvkutatás. Projektjeinkben a magyar irodalom, történelem tantárgy valamint a Szakmák és foglalkozások III. pályaorientációs témakörhöz kapcsolódó magyarnyelv-oktatási segédanyagok írója, a lexikai mátrix és a módszertani útmutató előbb felsorolt tantárgyi fejezeteinek társszerzője. A szaknyelvkutatásban szerzett tapasztalataival segíti a projektek (magyar irodalom, magyar nyelvtan, természetismeret, biológia, matematika) tantárgyi műszókészletének rendszerezését.

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő, az V. projekt szakértője. Szakterülete a szociolingvisztika és dialektológia. Az Önismeret és pályatervezés pályaorientációs témakörhöz kapcsolódó magyarnyelv-oktatási segédanyag kidolgozója, a lexikai mátrix, módszertani útmutató társszerzője.

Rostás Édua, az V. projekt főállású munkatársa, a Szakmák és foglalkozások I. és II. pályaorientációs témakörhöz kapcsolódó magyarnyelv-oktatási segédanyag kidolgozója, a lexikai mátrix, módszertani útmutató társszerzője. A Miskolci Egyetem volt hallgatójaként már diákként részt vett a II. és III. projektben. Jelenleg az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, szakterülete az interkulturális kommunikáció és beszédtechnológia.
Az I–V. projektek grafikusa, a program keretében készített segédkönyvek illusztrációinak megalkotója.

Kovácsné dr. Nagy Emese, az V. projekt pedagógiai szakértője, szakterülete a tanulói státuskezelés, csoportmunka-szervezés heterogén tanulói közösségekben. Nevéhez fűződik Komplex Intsrukciós Program (KIP) magyarországi adaptációja. E csoportmunka-szervezésen alapuló módszerben – amelyet a programot kifejlesztő Stanford University-n részben migráns tanulói csoportban alkalmaztak – szerzett tapasztalatait adja át a projekt szakértőinek. A projektekben vállalt feladata a partneriskolákkal való kapcsolattartás, a szakértők pedagógiai konzultációja, s a projektek pedagógiai szempontú hatásmérése.

Putz Orsolya, a IV–V. projektek érzékenyítő (Nyelvi és kulturális sokszínűség az iskolában c.) szemináriumainak vezetője.  A Miskolci Egyetem volt hallgatója, aki diákként részt vett a II. és a III. projektben. Feladata a segédanyagok lexikai mátrixának előkészítése és feladatok válogatása volt.  Jelenleg az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának hallgatója, illetve a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének tanársegéde.

Varga Attila Károly, az V. projekt segédanyagainak szerkesztője.

Kócos, magyar puli, segédkönyveink főszereplője, programunk emblematikus figurája, szakterülete a gyermekek terelgetése a magyar nyelv kacskaringós ösvényein.

 

Korábbi projektjeink munkatársai:

Kollár Krisztián, szakterülete a történeti frazeológia, szöveggondozás. Szinte minden hobbija a természethez köti, így az I–IV. projektek környezetismeret, természetismeret és biológia, hon- és népismeret tantárgyakhoz kapcsolódó oktatási segédanyagainak írója. A szöveggondozásban szerzett ismereteivel segítette a kiadványok arculatának és technikai kivitelezésének mozzanatait.

Nagy Judit, szakterülete a finnugrisztika, észt és finn nyelvterületen, valamint a magyar felsőoktatásban szerzett tapasztalatokat a magyar mint idegen nyelv oktatásában.A Grammatikai mátrix szerzője. Az I–IV. projektben a matematika, történelem tantárgyakhoz készülő segédanyagok írója, a lexikai mátrix és a módszertani útmutató társszerzője.

Csereklye Erzsébet, az I–IV. projektek pedagógiai szakértője, szakterülete a multikulturális oktatás, külföldi gyerekek szocializációja a magyar iskolákban. A projektekben vállalt feladata a partneriskolákkal való kapcsolattartás, a szakértők pedagógiai konzultációja, s a projektek pedagógiai szempontú hatásmérése.

Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a IV. projekt történelem szakértője, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgató-helyettese. A projektben a Történelem 7. osztályosnak készített magyar-nyelvoktatási segédanyag írója, a lexikai mátrix és a módszertani útmutató társszerzője.

Bodroghy-Szabó Dénes, a Miskolci Egyetem volt hallgatója, aki diákként részt vett a II. és III. projektben.

Vida Jamina, a Miskolci Egyetem volt hallgatója, aki diákként részt vett a II. és III. projektben.

Comments are closed