Mátrixok, útmutatók

Letölthető anyagokért lépj kapcsolatba velünk!

 

Módszertani útmutatók
A módszertani útmutató rögzíti a segédanyag elméleti kiindulópontjait, jogi hátterét. Összefoglalja a szerzők nézeteit a segédanyag és az integráció, valamint a segédanyag és a magyar nyelvi kompetenciafejlesztés témakörében. Tartalmazza a feladatok leírását a nyelvi szintek szerint és nyelvtudási szintekre bontva. Részletes tartalmi leírást ad az egyes tantárgyak (nyelvtan, irodalom, matematika, környezetismeret) témaköreiről, a tananyagok kiválasztásának szempontjairól. Javaslatokat tesz a segédanyag felhasználási módjára.

Grammatikai és szintaktikai mátrix (A0–B2)
A grammatikai-szintaktikai mátrixban több nyelvi szint (fonológia, morfofonológia, morfológia, szintaxis, szemantika) összekapcsolásával írjuk le azokat a nyelvi jelenségeket, melyek gyakoroltatása a magyarnyelv-oktatási segédanyagok célja.
E mátrix két felhasználói kör egymástól jelentősen eltérő igényeinek kíván megfelelni. Egyfelől útmutatóul szolgált a segédanyagok szerkesztőinek az egyes témakörökhöz kapcsolódó feladatok grammatikai szintezéséhez. Másrészt irányadó a pedagógusok számára a különböző nyelvi kompetenciával rendelkező migráns gyermekek grammatikai ismereteinek méréséhez.
A mátrixot a pedagógus kézikönyvként használhatja a segédanyaggal történő munkájában a magyar nyelv jelenségeinek tanításában.

Lexikai mátrix 3–4.
A lexikai mátrix a magyar nyelv és irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyak harmadik és negyedik évfolyamokon feldolgozott témaköreinek elsajátításához szükséges szakszókincset dolgozza fel tantárgyak, témakörök, évfolyamok és nyelvi szintek (A1, A2, B1 és Egyéb) szerinti felosztásban.

Lexikai mátrix 5–6.
A lexikai mátrix a NAT magyar nyelv és irodalom, ember a természetben, földünk-környezetünk és matematika műveltségterületeinek szakszókincsét dolgozza fel témakörök és évfolyamok szerinti felosztásban. A lexikai mátrix négy nyelvi szinten osztja el a szakszavakat (A1, A2, B1, Egyéb). Alsó indexszel jelöli a szakszó kapcsolatát a hétköznapi szókinccsel.
Az európai nyelvek egységes rendszerű leírását a Threshold Level-t (van Ek, J. A. – Trim J. L. M. eds.1990) követő Küszöbszint: Magyar mint idegen nyelv című művet (szerk. Erdős 2000) vettük alapul a hétköznapi szókincs fogalmi besorolásához. A lexikai mátrixban körzárójeles hivatkozás jelöli a szakszavaknak más műveltségterültek lexikai elemeivel való kapcsolatát, valamint lábjegyzet utal az műveltségterületenkénti eltérő jelentésre.

Lexikai mátrix 7–8.
A lexikai mátrix a NAT magyar nyelv és irodalom, matematika és biológia tantárgyainak szakszókincsét dolgozza fel témakörök és évfolyamok szerinti felosztásban. Négy nyelvi szinten osztja el a szakszavakat, (A1, A2, B1, Egyéb) és alsó indexszel jelöli a szakszó kapcsolatát a hétköznapi szókinccsel.

Lexikai mátrix 5-8. (Történelem, Hon- és népismeret)
A lexikai mátrix a NAT történelem, valamint hon- és népismeret műveltségterületeinek szakszókincsét dolgozza fel témakörök és évfolyamok szerinti felosztásban. A mátrix megfelel a NAT 2012-es elvárásainak.
A lexikai mátrix négy nyelvi szinten osztja el a szakszavakat (A1, A2, B1, Egyéb). Alsó indexszel jelöli a szakszó kapcsolatát a hétköznapi szókinccsel.
Az európai nyelvek egységes rendszerű leírását a Threshold Level-t (van Ek, J. A. – Trim J. L. M. eds.1990) követő Küszöbszint: Magyar mint idegen nyelv című művet (szerk. Erdős 2000) vettük alapul a hétköznapi szókincs fogalmi besorolásához. A lexikai mátrixban körzárójeles hivatkozás jelöli a szakszavaknak más műveltségterültek lexikai elemeivel való kapcsolatát, valamint lábjegyzet utal az műveltségterületenkénti eltérő jelentésre.

Lexikai mátrix a pályaorientációs segédanyagokhoz
A pályaorientációs szakszókincset a NAT2012 és a hozzákapcsolódó EMMI kerettantervek, valamint az általános iskolai oktatási gyakorlatban jelenleg használt tankönyvek és munkafüzetek, oktatási segédanyagok feldolgozásával térképeztünk fel. Így az Együtthaladó V. oktatási segédanyag nem egyetlen tankönyv vagy tankönyvcsalád segédlete, hanem olyan tanulási-gyakorlási formát kínál, mely igény szerint bármelyik iskolában, bármelyik tankönyv használata mellett alkalmazható. Ezt a szempontot azért hangsúlyozzuk, mert a migráns gyermekek az ország különböző településein, eltérő iskolarendszerben, ugyanakkor egy-egy osztályban, kis létszámban tanulnak.

Comments are closed